معرفی بخش مهندسی

بخش مهندسی و تحقیق-توسعه شرکت دانش‌بنیان گسترش شیرسازی تهران‌سوفا متشكل از مجموعه ای از متخصصان باتجربه و همچنین كارشناسان جوان و با انگیزه میباشد كه با تكیه بر دانش كادر فنی و امكانات دراختیار، به امر طراحی و هدایت تولید قطعات و شیرهای تولیدی این سازمان می‌پردازد.

در این بخش با تكیه بر دانش فنی و استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های طراحی، ساخت، متریال و تست و بازرسی و استفاده از نرم افزاهای مهندسی طراحی شیر انجام شده و صحه‌گذاری طراحی توسط نرم‌افزاهای تحلیلی و شبیه سازی انجام می‌گیرد و در انتها پس از شبیه‌سازی و تایید و تصویب، طرح وارد فاز عملیاتی می‌شود و نمونه اولیه تولید و كنترل شده و درصورت فاقد اشكال بودن آن، طرح وارد فاز تولید انبوه انجام‌می‌گیرد.