نام نام پروژه نوع شیر آلات تعداد توضیحات
۱ پتروامید آسیا خط انتقال نفت خام گوره به جاسک Motorized Gate Valves ۱۱۶ شیرآلات از سایز ۸ تا ۵۶ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۳۰۰ به همراه اکچویتور
۲ شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی ( پیدك )
(پروژه پتروشیمی هنگام)
Hengam Fertilizer Project Ball, Gate, Globe,CheckButterfly ۱۴۲۳ شیرآلات از سایز ½ تا ۳۶ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۱۵۰۰
و شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze
۳ شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی ( پیدك )
(پروژه پتروشیمی هنگام)
Persian Gulf Apadana Methanol Project AG VALVS Ball, Gate, Globe,Check ۶۹۱ شیرآلات از سایز ½ تا ۲۴ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۱۵۰۰
و شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze
۴ پالایش نفت شیراز پروژه جاری پالایشگاه Gate, Globe,Check, Ball ۴۷۲۳ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۲ اینچ از کلاس ۱۵۰تا
۱۵۰۰ و شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze
۵ پتروشیمی ایلام شیرآلات واحد اولفین Ball, Gate, Globe, CheckButterfly
Through Conduit
۲۷۳۷۸ شیرآلات از سایز ½ تا ۶۴ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۲۵۰۰
و شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze cryogenic
۶ پتروپالایش کنگان KANGAN Utility & Offsite Project Ball Valves Ball ۱۰۰ شیرآلات Ball از سایز ۳/۴ تا ۱۲ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۱۵۰۰
۷ پتروپالایش کنگان Kangan C2 Recovery & Fractionation Plant Gate, Globe,CheckButterfly ۲۸۰۰ شیرآلات از سایز ۱/۲ تا ۶۰ اینچ از کلاس ۱۵۰تا
۱۵۰۰ شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze,cryogenic
۸ پتروشیمی رازی پروژه های متعدد پتروشیمی رازی Ball, Gate, Globe,Check ۵۹۴ شیرآلات فولادی و
stainless Steel از سایز ½ تا ۱۸ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۲۵۰۰
۹ شرکت فرادست انرژی فلات بسته خرید EQ156 (به همراه ۲ الحاقیه) پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس Gate, Globe, Check ۸۶۱ شیرآلات از سایز ۲اینچ تا ۲۴اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۰ شرکت فرادست انرژی فلات بسته خرید EQ156 (به همراه ۲ الحاقیه) پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس Gate, Globe, Check ۱۲۸۳۶ شیرآلات از سایز ۲اینچ تا ۴۸ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۱ شرکت فرادست انرژی فلات بسته خریدEQ230 (به همراه الحاقیه) پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس Gate, Globe, Check ۷۲ شیرآلات از سایز ۲اینچ تا ۱۶ اینچ کلاس ۹۰۰
۱۲ شرکت فرادست انرژی فلات بسته خرید EQ439 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس Plug, Ball, With Limit Swoich ۱۴۲۰ شیرآلات از سایز ½ تا ۴ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۳ شرکت فرادست انرژی فلات بسته خرید EQ456-2 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس Gate, Globe, Check ۲۱۵۶۶ شیرآلات از سایز ½ تا ۵۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۴ شرکت فرادست انرژی فلات بسته خرید EQ456-6 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس Gate, Globe, Check ۷۹۳ شیرآلات برنزی از سایز ½ تا ۳۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۳۰۰
۱۵ شرکت فرادست انرژی فلات بسته خرید EQ195-2 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس Sight Glass ۷۵۰ شیرآلات Sight Glass از سایز ½ اینچ تا ۱۶ اینچ
۱۶ پتروشیمی بوشهر برخی از شیرآلات METANOL PELANT BALL ۴۵ شیرآلات از سایز ۳/۴ تا ۱۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۷ شرکت پتروشیمی مارون مصرف شرکت پتروشیمی مارون Gate, Globe, Check ۲۱۰ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۸ شرکت پتروشیمی جم مصرف شرکت پتروشیمی جم Gate, Globe, Check, Ball ۶۰ شیرآلات از سایز ۱ تا ۱۴ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۶۰۰
۱۹ پتروصنعت رجایی De Mercaptanization of South Pars Gas Condensate,
Phase 2&3 Project
Ball, Gate, Globe,Check Butterfly ۱۶۰۳ شیرآلات از سایز ½ تا ۲۰ اینچ از کلاس ۱۵۰تا
۸۰۰ و شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze
۲۰ پالایش نفت بندرعباس پروژه های جاری پالایشگاه Gate, Globe, Check ۶۰۷۳ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۲ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۸۰۰
۲۱ خطوط لوله و مخابرات نفت Through Conduit Gate & Check Through Conduit Gate & Check ۵ شیرآلات ۳۰ اینچ کلاس ۶۰۰ Through Conduit
۲۲ شرکت OIEC NGL 3100 Gate, Globe, Check ۱۱۶۸ شیرآلات از سایز ½ تا ۲۰ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۸۰۰
و شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze
۲۳ شرکت عمران ساحل شیرآلات آبگیر پتروپالایش کنگان Gate, Check ۷ شیرآلات برنزی gate و check کلاس ۱۵۰ از سایز ۲۸ اینچ
۲۴ شرکت عمران ساحل واحد آبگیر پتروشیمی دماوند Ball, Gate, Globe,Check Butterfly ۲۶۱ شیرآلات از سایز ½ تا ۶۴ اینچ از کلاس ۱۵۰تا
۲۵۰۰ و شامل شیرآلات Stainless Steel, Bronze
۲۵ شرکت طراحی و ساختمان نفت آزادگان جنوبی – فاز ۱ Ball, Gate, Globe,Check ۱۲۰۲ شیرآلات از سایز ۱ تا ۱۰ اینچ از کلاس ۳۰۰ تا ۲۵۰۰ –
شامل شیرآلات با UNS S31803 Overlay- Full Duplex Stainless Steel
۲۶ شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی شیرآلات واحد اولفین پروژه سولفور زدایی ایلام Ball, Gate, Globe,Check ۲۲۶۷ شیرآلات از سایز ۳/۴ تا ۱۸ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۸۰۰ و شامل شیرآلاتStainless Steel
۲۷ شرکت مهندسی و ساختمان توربوکمپرسور نفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شیرآلات ۲
ایستگاه (سنندج و اهواز)خط لوله اتیلن غرب
Ball, Gate, Globe,Check,Butterfly ۱۵۹۳ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۲ اینچ از کلاس ۱۵۰تا
۱۵۰۰ و شامل شیرآلات stainless Steel
۲۸ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC شیرآلات دستی پروژه فاز ۲۰و۲۱ پارس جنوبی Gate, Globe, Check ۹۵۱ شیرآلات فولادی و stainless Steel از سایز ½ تا ۴۸ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۳۰۰ ،شامل شیرهای محیط ترش
۲۹ شرکت نارگان پروژه واحدهای تصفیه گازوئیل پالایش نفت اصفهان Butterfly ۲۶ شیرآلات از سایز ۶اینچ تا ۳۴ینچ کلاس ۱۵۰
۳۰ پیدک VENIRAN APADANA METHANOL PROJECT(UG) Gate, Globe,Butterfly,Check ۱۲۳ شیرآلات از سایز ۳/۴ تا ۶۰ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۸۰۰
۳۱ شرکت پالایش نفت شازند اراک پروژه های توسعه پالایشگاه شازند اراک Gate, Globe, Check ۴۹۸ شیرآلات از سایز ۲اینچ تا ۳۶اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۲۵۰۰
۳۲ شرکت مپنا-نیرپارس شیرآلات دستی پروژه فاز ۱۹ پارس جنوبی Ball, Gate, Globe,Check ۸۷۴ شیرآلات فولادی و
stainless Steel از سایز ½ تا ۴۸ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۱۵۰۰
۳۳ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پروژه های متعدد مناطق نفتخیز جنوب در شرکت های تابعه ۵گانه Gate, Globe, Check ۴۰۱۰ انواع شیرآلات از سایز ½ تا ۳۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۲۵۰۰
جنس بدنه شیرآلات کربن استیل، استینلس استیل، Hastelloy B
شامل شیرهای محیط ترش
۳۴ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پروژه های متعدد مجتمع گاز پارس جنوبی در فازهای مختلف Ball, Gate, Globe,Check ۵۴ شیرآلات از سایز ۳/۴ تا ۱۲ اینچ از کلاس ۱۵۰تا ۸۰۰ و شامل شیرآلاتStainless Steel, Bronze
۳۵ شرکت پالایش نفت آبادان مصرف شرکت پالایشگاه آبادان Gate, Globe, Check ۱۶۳۳ شیرآلات از سایز ½ اینچ تا ۳۶اینچاز کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰
۳۶ شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۱) شیرآلات پروژه نیروگاه سیرجان و یزد ۲ Gate, Globe, Check,Ball ۲۱۲ شیرآلات از سایز ½ تا ۲۰ اینچاز کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰
۳۷ شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۱) شیرالات نیروگاه ماهشهر Gate, Globe, Check,Ball ۲۶۳ شیرآلات از سایز ½ تا ۲۰ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰
۳۸ شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۱) شیرآلات نیروگاه سمنگان Gate, Globe, Check,Ball ۱۷۰ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۸ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۸۰۰
۳۹ شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۱) شیرآلات نیروگاه سمنگان Ball, Gate, Globe,Check,Butterfly ۱۴۶ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۲ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۸۰۰
و شامل شیرآلات چدنی و Motorized
۴۰ شرکت مهندسی آب و فاضلاب موجان شیرآلات برنزی پروژه فاز ۲۰و۲۱ Gate, Globe, Check ۲۹۴ شیرآلات برنزی از سایز ½ تا ۱۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۳۰۰
۴۱ شرکت پترو فن آوران فاتح شیرآلات پروژه فاز ۱۹ پارس جنوبی Gate, Globe, Check ۶۶۵ شیرآلات از سایز ۲اینچ تا ۲۴اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰
۴۲ شرکت صنایع آذرآب شیرآلات بویلرهای پروژه ستاره خلیج فارس Gate, Globe, Check ۵۰۳۲ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۱۵۰۰
۴۳ شرکت پایانه های نفتی ایران پروژه های مختلف پایانه های نفتی خارک و عسلویه Gate, Globe, Check ۳۹۳ شیرآلات از سایز ۲ تا ۳۰ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۳۰۰
۴۴ شرکت پالایش نفت تهران مصرف شرکت پالایش نفت تهران Gate, Globe, Check ۲۱۶۰ شیرآلات از سایز ۲ تا ۲۴ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۱۵۰۰
۴۵ شرکت پالایش گاز فجر جم مصرف شرکت پالایش گاز فجر جم Gate, Globe, Check ۵۴۹ شیرآلات از سایز ۲ تا ۲۴ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰
۴۶ شرکت دژآب خوزستان پروژه شرکت فولاد خوزستان Gate, Globe, Check, Ball ۴۳۹ شیرآلات از سایز ½ تا ۱۶ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰
۴۷ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مصرف شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون Gate, Globe, Check, ۴۴۳ شیرآلات از سایز ۲ تا ۲۴ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۹۰۰
۴۸ شرکت نفت ستاره خلیج فارس پروژه پالایش میعانات گازی Product Category: Gate, Globe and Check ۴۹۴۰۲ Valve Size: 1/2″ to 36 Pressure Class:
۱۵۰, ۳۰۰, ۶۰۰, ۸۰۰ and 1500
Body Materials: WCB, LF2, A105, F11 and
A182 Services: NACE Condition”
۴۹ شركت پالايش نفت امام خميني (ره)- شازند اراك _ Product Category: Gate, Globe, Check and Ball ۹۰۴۴ Body Materials: WCB, A105 and A182Valve
Size: 1/2″ to 10 Product Category: Gate, Globe,
Check and Bal Services: NACE Conditionl”
۵۰ شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی پروژه پایانه نفتی خارگ Product Category: Gate, Globe, Check
and Through Conduit
۳۴۰۸ Valve Size: 1/2″ to 10 Product
Category: Gate, Globe, Check and Through Conduit
Pressure Class: 150, 200, 300, 500 and 800
Body Materials: WCB, A105, A182, WC6, CF8 and Bronze “
۵۱ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب _ Product Category: Gate, Globe and Check ۲۰۸۴ Body Materials: WCB, LF2, A105, F11 and A182Valve Size: 1/2″ to 24 Product Category: Gate, Globe and Check Services: NACE Condition”
۵۲ شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران _ Product Category: Gate, Globe, Check
and Through Conduit
۵۸۴ Valve Size: 2″ to 10 Product Category: Gate, Globe, Check and Through Conduit Pressure Class: 150, 200, 300, 600, 900 and 1500 Body Materials: WCB Services: NACE Condition”
۵۳ شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی Product Category: Gate, Globe, Check and Ball ۳۵۹ Valve Size: 1/2″ to 26Product Category: Gate, Globe, Check and Ball Pressure Class: 150, 200, 300, 600 and 800 Body Materials: WCB, A105, LF2, LCC and Bronze Services: NACE Condition “
۵۴ شرکت نیرپارس فاز ۱۴ پارس جنوبی Product Category: Gate, Globe and Check ۱۲۰۱۵ Valve Size: 2″ to 18 Product Category: Gate, Globe and Check Pressure Class: 600, 900 and 1500 Body Materials: WCB and LCC”
۵۵ شركت پالايش نفت شهید تندگویان تهران _ Product Category: Gate and Globe ۲۵۵ Valve Size: 2″ to 18 Product Category: Gate and Globe Pressure Class: 600, 900 and 1500 Body Materials: WCB and LCC”
۵۶ شركت مهندسی فكور صنعت تهران پروژه توسعه پالایشگاه مس خاتون آباد Product Category: Gate, Globe, Ball,
Butterfly, Knife, Needle, Pistoon Type,
Swing Check and Diaphragm
۱۹۷۶ Valve Size: 3/4″ to 24 Product Category: Gate, Globe, Ball, Butterfly, Knife, Needle, Pistoon Type, Swing Check and Diaphragm Pressure Class: 150 and 900 Body Materials: A105, A182, A395, A351, A216 and WCB”
۵۷ شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران _ Product Category: Gate, Check and
Through Conduit
۵۴۸ Valve Size: 4″ to 26 Product Category: Gate, Check and Through ConduitPressure Class: 150 and 900 Body Materials: WCB”
۵۸ شرکت مهندسی و توسعه گاز _ Product Category: Globe and Check ۲۵ Valve Size: 8″ to 48 Product Category: Globe and Check Pressure Class: 600 Body Materials: WCB”
۵۹ شرکت پالایش نفت لاوان _ Product Category: Gate ۵۷۶ Body Materials: WCB Pressure Class: 300Valve Size: 6″ to 10 Product Category: Gate”
۶۰ شرکت پالایش گاز بیدبلند _ Product Category: Gate and Globe ۳۹ Valve Size: 6″ to 10 Product Category: Gate and Globe Pressure Class: 600 Body Materials: WCB”
۶۱ شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا (مپنا بویلر) _ Product Category: Gate, Globe, Check,
Ball and Butterfly
۱۳۱ Valve Size: 3/4″ to 24 Product Category: Gate, Globe, Check, Ball and Butterfly Pressure Class: 150, 300, 600 and 800 Body Materials: WCB and A105″
۶۲ شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد _ Product Category: Gate ۱۵۰ Valve Size: 2″ to 6 Product Category: Gate Pressure Class: 1500″
۶۳ شرکت پالایش نفت تبریز _ Product Category: Gate and Check ۸۸ Valve Size: 3″ to 10 Product Category: Gate and Check Pressure Class: 150 and 300 Body Materials: WCB”
۶۴ شرکت فرادست انرژی فلات پروژه پالایش میعانات گازی Product Category: Gate, Globe and Check ۳۷۲۵۴ Valve Size: 1/2″ to 36 Product Category: Gate, Globe and Check Body Materials: WCB, LF2 and A105 Services: NACE Condition “
۶۵ شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران فازهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ پارس جنوبی Product Category: Gate, Globe and Check ۲۵۱۵۸ Valve Size: 1/2″ to 24 Product Category: Gate, Globe and Check Pressure Class: 150, 300, 600, 800, 900 and 1500 Body Materials: WCB, LF2, A105, F316, A182, CF8, LCC and A890″
۶۶ شرکت تجاری و بازرگانی پترو سیف پروژه نمک زدایی اهواز Product Category: Gate, Globe, Check
and Through Conduit
۵۲۴ Valve Size: 2″ to 24 Product Category: Gate, Globe, Check and Through Conduit Pressure Class: 150, 300 and 1500 Body Materials: WCB”
۶۷ شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی Product Category: Gate and Glob ۶۶۷ Valve Size: 2″ to 10 Product Category: Gate and Glob Pressure Class: 600 and 900 Body Materials: WCB and LCC Services: NACE Condition “
۶۸ شركت صنايع آذرآب پروژه حمص سوریه Product Category: Gate, Globe, Check & Ball ۵۳۲۶ Product Category: Gate, Globe, Check & Ball Valve Size: 1/2″ to 24 Pressure Class: 150, 300, 600, 800, 900 and 1500 Body Materials: WCB, WC6, A105 and F11″
۶۹ شرکت بین المللی خلخال دشت پروژه میدان نفتی یادآوران Product Category: Globe and Check ۱۹۰ Valve Size: 3″ to 12 Product Category: Globe and Check Pressure Class: 300, 1500 and 2500 Body Materials: WCB and LCB Services: NACE Condition”
۷۰ شرکت پتروشیمی بوشهر پروژه GSP Product Category: Butterfly ۱۰۹ Valve Size: 4″ to 38 Product Category: Butterfly Pressure Class: 150 Body Materials: WCB”
۷۱ شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی پروژه آمونیاك و اوره هنگام Product Category: Butterfly, Gate,
Globe, Check and Ball
۴۲۸۳ Body Materials: WCB, WC6, WC9, A350, A351, A352, A395, A105 and A182 Valve Size: 3/4″ to 78 Product Category: Butterfly, Gate, Globe, Check and Ball”
۷۲ شرکت نیرپارس فازهای ۱۴ و ۱۹ پارس جنوبی Product Category: Butterfly,
Gate, Globe and Check
۸۱۱ Valve Size: 3/4″ to 20 Product Category: Butterfly, Gate, Globe and Check Pressure Class: 150, 300, 600, 800, 900 and 1500 Body Materials: WCB and B62 Services: NACE Condition”
۷۳ شرکت پالایش نفت آبادان _ Product Category: Gate ۴۸۵ Valve Size: 3/4″ to 16 Product Category: Gate Pressure Class: 150 and 800 “
۷۴ شرکت سازه های صنعتی آذران _ Product Category: Ball, Butterfly
Check, Gate, Globe, Knife and Strainer
۱۶۲۴ Valve Size: 1/2″ to 14Product Category: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe, Knife and Strainer Pressure Class: 150, 600 and 800 Body Materials: A105, A182, A216 and A351″
۷۵ شرکت پالایش نفت بندرعباس _ Product Category: Gate, Globe and Plug ۲۲۶۲ Valve Size: 1/2″ to 16 Product Category: Gate, Globe and Plug Pressure Class: 150, 200, 300, 600 and 800 Body Materials: A105, A182, A216, A351 and Bronze “
۷۶ شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی پتروشیمی اروندان Product Category: Ball, Check and Gate ۴۸۲ Valve Size: 3/4″ to 12 Product Category: Ball, Check and Gate Pressure Class: 150, 300, 600, 800 and 1500 Body Materials: A105, A182, A216 and A350 Services: NACE Condition “
۷۷ شرکت فراب نیروگاه دالاهو Product Category: Ball, Butterfly, Check,
Gate and Globe
۱۴۶۰ Valve Size: 1/2″ to 24 Product Category: Ball, Butterfly, Check, Gate and Globe Pressure Class: 150, 200, 300, 600 and 800 Body Materials: A105, A182, A216 and A351 “
۷۸ شرکت پتروشیمی ایلام _ Product Category: Ball, Check and Gate ۵۶۰ Valve Size: 1″ to 30 Pressure Class: 150, 300 and 600 Body Materials: A105, A216 and A352″
۷۹ شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران _ Product Category: Ball and Check ۴۲ Valve Size: 2″ to 20 Pressure Class: 150, 300 and 600 Body Materials: A105, A216, A350, A352, A382 and CF8M Services: NACE Condition”
۸۰ شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران _ Product Category: Gate ۲۰ Valve Size: 10″ to 20 Pressure Class: 600 and 900 Body Materials: A216 WCB “
۸۱ شرکت پایانه های نفتی ایران _ Product Category: Gate ۱۹ Valve Size: 4″ to 24 Pressure Class: 150 Body Materials: A216 WCB”
۸۲ شركت پالايش نفت اصفهان _ Product Category: Gate ۲۸۵۰ Valve Size: 3/4 Pressure Class: 800 Body Materials: A105
۸۳ شرکت پالایش نفت لاوان _ Product Category: Ball, Check and Gate ۲۹۱ Valve Size: 1/2″ to 3 Pressure Class: 150, 300 and 800 Body Materials: A105 and A216 WCB “
۸۴ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون _ Product Category: Check and Gate ۱۰۵ Valve Size: 1/2″ to 6 Pressure Class: 150, 300, 600 and 1500 Body Services: NACE Condition Materials: A105 and A216 WCB “
۸۵ شرکت نیرپارس فازهای ۱۴ و ۱۹ پارس جنوبی Product Category: Angle Globe, Butterfly
Check, Gate, Globe and Non-Slam Check
۶۸۵۷ Valve Size: 1/2″ to 24 Pressure Class: 150, 300, 600, 800, 900 and 1500 Body Materials: A105, A182, A216, A351, A352 and Bronze “
۸۶ شرکت طراحی و ساختمان نفت _ Product Category: Ball, Check, Gate and Globe ۳۹۹۱ Valve Size: 1/2″ to 18 Pressure Class: 150, 300, 600, 800, 900 and 1500 Body Materials: A105, A182, A216, A351, CF3M and CF8C Services: NACE Condition “
۸۷ شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي _ Product Category: Ball, Butterfly, Check
Diaphragm, Gate, Globe and Plug
۴۰۸۸ Valve Size: 1/2″ to 42 Pressure Class: 150, 300, 600, 800, 900, 1500 and 2500 Body Materials: A105, A182, A216, A217, A350, A351, A352 and A395 “
۸۸ شرکت ستیران _ Product Category: Ball, Check, Gate and Globe ۱۶۲۵ Valve Size: 1/2″ to 26 Pressure Class: 150, 300, 600, 800, 900 and 1500 Body Materials: A105, A216 and A352 Services: NACE Condition “
۸۹ شركت پالايش نفت شازند _ Product Category: Check, Gate and Globe ۱۷۰۸ Valve Size: 1/2″ to 14 Pressure Class: 150, 300, 600, 800 and 2500 Body Materials: A105, A182, A216, A217 and A351 Services: NACE Condition”
۹۰ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی _ Product Category: Ball, Gate and Globe ۳۰۰ Valve Size: 1/4″ to 3 1/8 Pressure Class: 125, 150, 200, 300, 600, 800, 1500 and 2500 Body Materials: A105, A216, A350 and Bronze Services: NACE Condition”
۹۱ شرکت پالایش نفت تبریز _ Product Category: Check, Gate and Globe ۳۸ Valve Size: 3/4″ to 8 Pressure Class: 150, 300 and 800 Body Materials: A182, A216, A217 and A351″
۹۲ شرکت تهران رایمند NGL3200 Product Category: Check, Gate, Globe and Plug ۳۲۵۰ Valve Size: 1/2″ to 16 Pressure Class: 150, 200, 300, 600 and 800 Body Materials: A105, A182, A216 and A351 Services: NACE Condition”
۹۳ شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا (مپنا بویلر) _ Product Category: Ball, Butterfly
Check, Gate, Globe and Plug
۱۹۶۹ Valve Size: 1/2″ to 18 Pressure Class: 150, 300, 600 and 800 Body Materials: A105, A182, A216, A351 and Bronze Services: NACE Condition”
۹۴ پتروشیمی مروارید _ Product Category: Check, Gate, Globe ۳۴۹ Valve Size: 2″ to 20 Pressure Class: 150, 300,1500 and 2500 Body Materials: A216,A352 LCB”
۹۵ شرکت مهندسان مشاور سازه پتروشیمی کرمانشاه Product Category: Ball, Butterfly, Check, Gate ۲۲ Valve Size: 3/4″ to 42 Pressure Class: 150 and 800 Body Materials: A105, A216 and Bronze”
۹۶ نیرپارس پالایش نفت اصفهان Product Category: Check, Gate, Globe ۱۲۷۰۶ Valve Size: 1/2″ to 24 Pressure Class: 150 and 800″
۹۷ آذراب پالایش نفت اصفهان Product Category: Check, Gate, Globe ۲۰۶۹ Valve Size: 1/2″ to 42 Pressure Class: 150 and 800″
۹۸ نارگان پالایش نفت اصفهان Product Category: Check, Gate, Globe ۱۹۲۸ Valve Size: 1/2″ to 42 Pressure Class: 150 and 2500″
۹۹ پترو کاران شفق کیش گوره-جاسک Product Category: Check, Gate, Globe ۴۳۸ Valve Size: 1/2″ to 42 Pressure Class: 150 and 1500″
۱۰۰ پالايشگاه حمص سوريه Product Category: Check, Gate, Globe
TC , Ball, Buttrfly
۱۵۰۰ Valve+A259:H297 Size: 1/2″ to 42 Pressure Class: 150 and 900″